<Siop.io/>

>Platfform digidol sy’n gyrru e-fasnach leol ar gyfer y sector manwerthu bwyd annibynnol yng Nghymru

Siop.io

>Y penbleth

Wrth i ni i gyd ddechrau paratoi o ddifri yn ystod mis Mawrth 2020 ar gyfer y cyfyngiadau symud COVID cyntaf, roedd yn amlwg i ni nad oedd gan ein manwerthwyr bwyd annibynnol lleol yng Ngogledd Cymru lawer i’w gynnig os oeddent am symud eu busnes ar-lein.

Roedd busnesau heb bresenoldeb ar-lein yn cael problemau wrth ymdrin â'r trawsnewid mewn arferion siopa; roedd gorfod cymryd taliadau dros y ffôn, yn lle wyneb yn wyneb, a rheoli cannoedd o archebion cwsmeriaid o adroddiadau til yn cymryd dyddiau o amser ychwanegol.

Nid oedd rhai siopau, a sefydlwyd dros 20 mlynedd yn ôl, erioed wedi bod angen, hefo diddordeb na phrofiad blaenorol o fynd ar-lein - heblaw efallai er mwyn rheoli rhai rhyngweithiadau gyda chwsmeriaid ar Facebook. Roedd angen rhywfaint o help arnyn nhw rŵan.

Yn annibynnol, roedd y siopau'n debygol o'i chael hi'n anodd rheoli platfform e-fasnach ac adeiladu cynulleidfa ddigon mawr o'u cwmpas i wneud hyn yn rhywbeth gwerth chweil. Fodd bynnag, ar y cyd, fel stryd fawr, neu rwydwaith, wedi'i drefnu ar yr un platfform, byddent yn cael mwy o effaith.

Roedd yna bob math o apiau a gwefannau presennol a oedd yn troi'r stryd fawr yn gyfeiriadur ar-lein, tebyg i’r Yellow Pages, ond ni allech chi brynu unrhyw beth ganddyn nhw mewn gwirionedd.

Roedd hefyd darparwyr e-fasnach hollgynhwysol gwych eisoes y gallai siopau gofrestru ar eu cyfer a gwerthu eu selsig arobryn a’u Boules surdoes i Alaska a thu hwnt. Ond ni allem ddarganfod unrhyw beth ar y pryd a oedd wedi'i gynllunio i gefnogi busnesau bwyd annibynnol i werthu ar y cyd i'w sylfaen cwsmeriaid lleol.

>Ein hymagwedd

Roeddem i gyd wedi treulio llawer iawn o’n bywydau gwaith yn ‘gwneud e-fasnach’ fel aelodau o’r tîm sy’n gyfrifol am systemau e-fasnach yn un o lyfrwerthwyr ar-lein mwyaf blaenllaw’r wlad, yn ogystal â gweithio ym myd adloniant digidol, hapchwarae a dadansoddeg. Felly, roedd gennym lawer o brofiad i’w gynnig i’r bwrdd.

Roeddem am fynd yn groes i'r rhesymeg o ddatblygu datrysiad a oedd yn canolbwyntio ar brofiad cwsmeriaid ar-lein ond yn hytrach yn canolbwyntio ar anghenion busnesau bwyd annibynnol bach nad oeddent yn llythrennog yn dechnegol.

Roeddem yn gwybod bod gwneud cofrestru a’r dull defnyddio yn syml yn allweddol. A ninnau yn ‘geeks’ fel yr ydyn ni, roedd angen i ni dderbyn bod technoleg yn cael ei hystyried gan lawer; fel rhywbeth angenrheidiol ond niwsans, a fyddai’n tynnu sylw oddi ar redeg eu busnes. Mae amser yn beth gwerthfawr a byddai angen i Siop.io arbed amser i berchnogion busnes, nid dwyn mwy ohono oddi arnynt.

Fe wnaethom hefyd geisio deall sut y gallai siopau gael eu cefnogi orau gan blatfform ar-lein o ran ymdrin ag archebion, rheoli cynnyrch a'r broses gyflawni.

Gyda Siop.io, roeddem eisiau i le a lleoliad fod wrth wraidd yr hyn roeddem yn ei ddatblygu. Felly, fel y cyfryw, mae eich lleoliad, felly, yn pennu gan bwy y gallwch brynu (i'w gasglu neu ei ddosbarthu gan y busnes). Nid oedd y system hon mewn gwirionedd yn mynd i helpu ein pobydd lleol i werthu baps i Bedminster, ond roedd yn mynd i'w gwneud hi'n hawdd iddynt werthu a dosbarthu tafelli o gacen gartref Battenberg i'w cwsmeriaid ym mhentref cyfagos Boduan..

Roedd yn rhaid i'r hyn wnaethon ni ei greu fod yn ddefnyddiol i'r busnes - nid dim ond ‘dyma’ch archeb’ trwy hud a lledrith, ond arfogi'r siopau gyda rhestrau dewis a nodiadau dosbarthu, a rhoi’r gallu iddynt gymryd archeb ar y ffôn a'i ychwanegu at y system. Roedd angen i siop.io fod yn declyn, yn union fel til.

Yn y pen draw, roeddem am newid strwythur gwerthu ar-lein yn sylfaenol. Felly, fe wnaethon ni stocio i fyny ar y coffi a dechrau ar y dasg o’n blaenau.

>Y datrysiad

Fe wnaethom adeiladu platfform e-fasnach newydd â ffocws lleol, wedi'i gynllunio i helpu cydweithfeydd o fanwerthwyr annibynnol bach i werthu'n lleol.

Fe ddylunion ni Siop.io fel y gallai sefydliadau fod â diddordebau ardal wrth wraidd pethau. Er enghraifft, gallai'r ardal ddynodedig fod yn sir, yn gwm, neu'n ganol tref.

Creodd hyn lefel unigryw uwchlaw e-fasnach arferol, gan fod ’Siop.io yn declyn a ddyluniwyd i’w ddefnyddio gan unigolyn neu sefydliad “arweinydd cylch” fel petai, i gydlynu’r marchnata, yr hyfforddiant a chefnogi adwerthwyr annibynnol a oedd yn angenrheidiol i wneud y fenter yn llwyddiant.

Fe wnaethom benderfynu ar yr enw, Siop.io (achos mai dyma sut ryda’ ni'n dweud 'siopa' yng Ngogledd Cymru wrth gwrs.)

Mewn pum mis a gyda thîm o dri, fe wnaeth Kodergarten :

  • Ddylunio, adeiladu a defnyddio stac e-fasnach lawn ar AWS, - datblygodd y tîm isafswm cynnyrch hyfyw (MVP) a oedd yn galluogi busnesau i werthu cynhyrchion bwyd ar-lein trwy daliadau cerdyn neu arian parod.
  • Darparwyd model dosbarthu/casglu sylfaenol fel y gallai busnesau ddosbarthu neu y gallai cwsmeriaid gasglu eu harchebion
  • Cynhyrchwyd set gynhwysfawr o ddogfennaeth rheoli archebion ar gyfer y busnes o gynhyrchu rhestrau dewis hyd at nodiadau dosbarthu
  • Darparwyd proses archebu fesul cam a oedd yn galluogi cwsmeriaid i gael gwybod yn hawdd am gynnydd eu harcheb neu eu had-daliad, trwy e-bost gan arbed amser i berchnogion busnes wrth ymdrin ag ymholiadau archebu
  • Sicrhawyd bod y system yn gwbl ddwyieithog, gan olygu bod cwsmeriaid yn gallu dewis Cymraeg neu Saesneg fel iaith pob cyfathrebiad; o'r e-bost cyntaf y maent yn ei dderbyn, drwodd i'r rhestr ôl-archebion a'r rhestrau cynnyrch. Mae'r defnyddiwr yn dewis ei ddewis iaith, ac mae'r system yn cofio eu dewis iaith.

>Effaith

Ar ôl 18 wythnos a 1,000 o oriau yn adeiladu Siop.io, wedi'n sbarduno gan goffi a thostis, roedd yn barod i fynd yn fyw. Roedd Cam 1 yn cyflwyno’r isafswm cynnyrch hyfyw i 18 o adwerthwyr, gyda chefnogaeth Menter Môn, menter gymdeithasol ddielw sy’n cefnogi busnesau ar draws Gogledd Orllewin Cymru.

Lleihawyd yr amser yr oedd perchnogion busnesau bwyd yn ei dreulio ar brosesu archebion a thaliadau archeb bron i 80%.

Cymerwyd camau bach yn gyntaf, mae llawer, llawer mwy i ni ei ddysgu, ond rydym yn gyffrous iawn ac yn obeithiol y bydd Siop.io yn gwneud gwahaniaeth i fusnesau bwyd annibynnol lleol a'u cwsmeriaid wrth iddo gael ei gyflwyno i fwy o gydweithfeydd.

Os ydych chi'n gwsmer, gallwch ddarganfod mwy yma https://siop.io/about ; i ddechrau siopa / siopio, rhowch eich cod post i mewn, fel ein bod yn gwybod pa fusnesau lleol all eich gwasanaethu chi.

Os ydych chi'n fusnes bwyd sydd â diddordeb mewn ymuno, mae mwy o fanylion ar gael yma: Siopio