Beth ydym ni wedi bod yn ei wneud yn ein blwyddyn gyntaf?

Siop.io - e-fasnach leol ar gyfer y sector bwyd annibynnol yng Nghymru;
Datrysiad e-fasnach lleol a ddyluniwyd ar gyfer busnesau bwyd annibynnol nad oeddent wedi masnachu ar-lein eto ac a oedd yn profi problemau wrth ddelio â’u cwsmeriaid presennol yn ystod y cyfnod clo cyntaf. darllen mwy
Datblygu panel gwybodaeth RhoB ar gyfer darparwr tai cymdeithasol o Gymru gan ddefnyddio offer ffynhonnell agored;
Roedd darparwr tai cymdeithasol mwyaf Gogledd Cymru eisiau dod â Rhyngrwyd o Bethau (RhoB) i mewn i’w eiddo ond ni allai gyflwyno achos hyfyw dros gost-effeithiolrwydd y datrysiadau presennol sydd ar gael yn fasnachol ar draws ei ystâd. darllen mwy
Datblygu amserlen bysiau ar-lein newydd a chyfarpar rheoli gwasanaeth ac allforio ar gyfer ATLl Cymru;
Roedd Awdurdod Lleol Cymreig a Thrafnidiaeth Cymru eisiau gwella cysondeb a chywirdeb data gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus mewn Sir wledig trwy roi mynediad i bob Gweithredydd Bysiau at amserlen ar-lein integredig ac offeryn rheoli gwasanaeth. darllen mwy
Creu platfform dadansoddeg synhwyrydd WiFi a RhoB a phorth mewngofnodi ar gyfer Canol Trefi Cymru;
Fe wnaethom weithio gydag asiantaeth fenter leol ac awdurdod lleol Cymreig i ddarparu platfform dadansoddeg ar nifer yr ymwelwyr â chanol tref ledled y sir a phorth mewngofnodi WiFi a oedd yn cefnogi data synhwyrydd RhoB. darllen mwy
Datblygu datrysiad dadansoddeg Gweithgaredd Cludiant Disgyblion amser real sy’n cydymffurfio â GDPR ar gyfer Awdurdod Lleol Cymraeg sy’n addas i’w ddefnyddio ar draws pob cerbyd gan ddefnyddio dyfeisiau Samsung generig.
Roedd angen i awdurdod lleol o Gymru ddeall pa ddisgyblion a oedd wedi rhannu bws ysgol er mwyn iddynt nodi’n gyflym ac yn ddibynadwy pwy allai fod wedi cael eu hamlygu i Covid ar gerbyd. Yn ogystal, roedd angen y gallu arnynt i adrodd yn ôl ar ddefnydd gwasanaeth trafnidiaeth ysgol ar draws yr holl gerbydau a oedd yn cludo disgyblion. synhwyrydd RhoB. darllen mwy

Siop.io e-fasnach leol ar gyfer y sector bwyd annibynnol yng Nghymru

#e-fasnach #MVP #Bwyd #Gwynedd #lleol #covid #VueJS #GoLang #AWS #siopio

Butcher

Datrysiad e-fasnach lleol a ddyluniwyd ar gyfer busnesau bwyd annibynnol nad oeddent wedi masnachu ar-lein eto ac a oedd yn profi problemau wrth ddelio â’u cwsmeriaid presennol yn ystod y cyfnod clo cyntaf.

Yr her

Pan darodd y pandemig covid 19 fe’n gwnaed yn ymwybodol bod busnes bwyd annibynnol lleol blaenllaw yn cael problemau yn delio â’r trawsnewidiad a orfodwyd ar eu busnes. Roedd cymryd taliadau dros y ffôn, a rheoli cannoedd o archebion cwsmeriaid o adroddiadau til yn cymryd diwrnodau o amser ychwanegol. Nid oedd gan y busnes a sefydlwyd dros 20 mlynedd yn ôl unrhyw angen na diddordeb blaenorol mewn mynd ar-lein heblaw am ryngweithio achlysurol â chwsmeriaid ar Facebook, ond erbyn hyn roedd angen help arnynt.

Roeddem am fynd yn groes i resymeg datblygu datrysiad a oedd yn canolbwyntio ar brofiad y cwsmer ar-lein a chanolbwyntio ein hamser yn lle hynny ar anghenion busnesau bwyd annibynnol bach nad oeddent yn llythrennog yn dechnegol a chanolbwyntio hefyd ar sut y gellid eu cefnogi orau wrth ddelio ag archebion ar-lein, rheoli cynnyrch a’r broses ddanfon mewn amgylchedd ar-lein.

Mewn pum mis hefo tîm o dri, fe wnaeth Kodergarten:

 • Ddylunio, adeiladu ac ymsefydlu ar AWS, fe wnaethom ddatblygu isafswm cynnyrch hyfyw a alluogodd fusnesau i werthu cynhyrchion bwyd ar-lein trwy dalu â cherdyn neu arian parod.
 • Ddarparu model danfon / casglu sylfaenol fel y gallai busnesau danfon neu lle gallai y cwsmeriaid gasglu.
 • Gynhyrchu set gynhwysfawr o ddogfennau rheoli archeb ar gyfer y busnes, o gynhyrchu rhestrau casglu hyd at nodiadau dosbarthu.
 • Ddarparu proses archebu fesul cam a oedd yn galluogi cwsmeriaid i gael gwybod yn hawdd ynghylch cynnydd eu harcheb neu gael ad-daliad trwy e-bost gan arbed amser i berchnogion busnes o ran delio hefo ymholiadau ynghylch archebion.
 • Lleihau yr amser roedd perchnogion y busnes bwyd yn ei dreulio ar brosesu taliadau ac thaliadau am archebion bron i 80%.
 • Sicrhau fod y system yn gwbl ddwyieithog, sy’n golygu y gellid cyfathrebu â chwsmeriaid yn yr iaith o’u dewis ar y sgrin neu drwy e-bost.

Datblygu panel gwybodaeth RhoB ar gyfer darparwr tai cymdeithasol o Gymru gan ddefnyddio offer ffynhonnell agored

#RhoB #peilot #panel gwybodaeth #tai #dadansoddeg #lles #iechyd #InfluxDB #VueJS #Chart.js #GoLang #AWS #synwyryddion #TTN

Housing

Roedd darparwr tai cymdeithasol mwyaf Gogledd Cymru eisiau dod â Rhyngrwyd o Bethau (RhoB) i mewn i’w eiddo ond ni allai gyflwyno achos hyfyw dros gost-effeithiolrwydd y datrysiadau presennol sydd ar gael yn fasnachol ar draws ei ystâd.

Yr her

Datblygu peilot gweithio mewn partneriaeth ag adnodd TG mewnol y cleient a pherson Ôl-raddedig a fyddai’n darparu system i’r cleient a allai amlyncu data gan nifer o wahanol synwyryddion Elsys RhoB er mwyn darparu gwybodaeth weledol trwy banel gwybodaeth i dri grŵp gwahanol iawn o ddefnyddwyr; Staff TG, tîm lles tai a pherthnasau / ffrindiau preswylydd penodol. Yn ogystal â hyn, penderfynwyd y byddai angen i system rheoli asedau integredig syml fod yn tanategu’r system.

Er mai nod y cleient oedd cael mewnwelediadau ymarferol ar draws y sefydliad ar sut y gellid defnyddio RhoB i helpu i wella gwasanaethau i’w gleientiaid, roedd y gofyniad yn gyfle i greu system weithio yn seiliedig ar gydrannau ffynhonnell agored, a allai, pe bai’r peilot cychwynnol yn llwyddiannus yn gallu cael ei adeiladu arno er mwyn darparu buddion go iawn heb y costau sylweddol a pharhaus a oedd ymhlyg wrth brynu’r arbenigedd a’r gwasanaethau gan ddarparwr sefydledig.

Mewn saith mis hefo tîm o ddau, fe wnaeth Kodergarten:

 • Ddylunio, adeiladu a defnyddio panel gwybodaeth a oedd yn darparu mynediad diogel ac yn cydymffurfio â Rheoliadau Data GDPR ar gyfer ystod amrywiol o ddefnyddwyr trwy eu porwr.
 • Gyflenwi system rheoli asedau integredig a oedd yn gallu gweithio gydag ‘The Things Network API’ i ddarparu rheolaeth gadarn dros asedau a darparu cefnogaeth ar gyfer prosesau gosod a chymorth ar gyfer y timau TG a’r timau gosod.
 • Creu system amlyncu data arloesol trwy ddefnyddio tagiau ‘influxDB’ i sicrhau y gallai synwyryddion gael eu symud neu eu disodli a sicrhau bod data’n parhau’n i fod yn gyson ar gyfer dibenion adrodd a chyda modiwl rheoli asedau.
 • Cysylltwyd â’r system ‘Influx Kapacitor’ i alluogi dadansoddiad cychwynnol o nodweddion a galluoedd canfod anghysondebau mewn perthynas â synwyryddion penodol.
 • Cynhyrchu system rybuddio trwy ‘SMS’ sylfaenol ar gyfer Synwyryddion Drws yn seiliedig ar werth trothwyol.
 • Cyflwyno system a oedd yn gwbl ddwyieithog, gan gynnwys yr echelinau ar y graffiau.
 • Sefydlu ‘AWS’ (h.y. Amgylcheddau Cyn-gynhyrchu a Chynhyrchu)

Datblygu amserlen bysiau ar-lein newydd a chyfarpar rheoli gwasanaeth ac allforio ar gyfer ATLl Cymru

#Trafnidiaeth Gyhoeddus #Peilot #Rheoli Amserlenni #Data #Bysiau #TXC #PTI #BODS #Gweithredwyr Bysiau #ATLl #VueJS #PostGIS #GoLang #AWS #InfluxDB #openstreetmap #taflen

Bus

Roedd Awdurdod Lleol Cymreig a Thrafnidiaeth Cymru eisiau gwella cysondeb a chywirdeb data gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus mewn Sir wledig trwy roi mynediad i bob Gweithredydd Bysiau at amserlen ar-lein integredig ac offeryn rheoli gwasanaeth.

Yr her

Cynhyrchu ystorfa ddata gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus integredig a fyddai’n rhoi’r gallu i Weithredwyr Bysiau greu a rheoli gwasanaethau ar-lein trwy system porwr sy’n canolbwyntio ar borwr a allai gynhyrchu allbynnau gwasanaeth TXC sy’n cydymffurfio â PTI a gwybodaeth ategol fel y gallai’r rhain gael eu cyflwyno i Gomisiynydd Traffig y DU a Traveline.

Gyda chefndir o ofynion cyfreithiol sy’n newid yn gyflym, roedd hwn yn brosiect a ddechreuodd gydag un set o safonau Data y cytunwyd arnynt, ond a oedd yn un gwahanol yn y pendraw. Er bod y pwyslais ar ddarparu gwasanaeth i Weithredwyr Bysiau llai yn y sir, roedd yn rhaid i’r system gefnogi gweithredwyr mawr sefydledig a oedd eisoes â’u systemau rheoli gwasanaeth mewnol eu hunain. Roedd prif amcan y prosiect yn golygu, gyda’r amser sydd ar gael inni ei bod yn hanfodol, ein bod wedi cymryd dull data-ganolog ar sut y gallai’r defnyddiwr / defnyddwyr gyflwyno data’r gwasanaeth bysiau a’u bod yn gallu ymdrin ag o. Daeth yn amlwg hefyd nad oedd y broses o ddiweddaru, cyfathrebu, rhannu a chyflwyno yn y pen draw wedi’i diffinio mor eglur â rhai dogfennau / cyfweliadau defnyddwyr a awgrymwyd ar ddechrau’r prosiect. Roedd yn rhaid i ni gefnogi rhywfaint o amrywiaeth o ddulliau gweithredu a fyddai yn y pen draw yn cynhyrchu allbwn ffeiliau TXC cyson a chydymffurfiol. Datgelodd cyfweliadau â defnyddwyr hefyd gymhlethdodau o ran diweddaru gwahanol setiau data allanol gan gynnwys NAPTAN a NOC / TNDS, yn enwedig lle’r oedd gwasanaethau’n croesi ffiniau sirol neu genedlaethol.

Mewn naw mis a gyda thîm o bedwar, fe wnaeth Kodergarten:

 • Ddylunio, adeiladu a defnyddio system reoli Amserlen yn seiliedig ar fap y gallai Gweithredwyr ei chyrchu’n ddiogel trwy eu porwr.
 • Ddefnyddio offeryn cydymffurfio proffil PTI cynhwysfawr ar gyfer defnyddwyr er mwyn sicrhau bod y data gwasanaeth yr oeddent am ei gyflwyno yn gywir.
 • Integreiddio’r setiau data cenedlaethol presennol fel TNDS, NAPTAN a NOC er mwyn sicrhau bod gan ddefnyddwyr y system fynediad at ddata cyfredol.
 • Cyflwyno Prawf o gysyniad SIRI VM i wasanaeth SM y gellid ei gyrchu trwy ddatblygwyr allanol i’w ddefnyddio ar wefannau neu arddangosfeydd gwybodaeth.
 • Sefydlu ar AWS (Dat, Amgylcheddau Cyn-gynhyrchu a Chynhyrchu).

Creu platfform dadansoddeg synhwyrydd WiFi a RhoB a phorth mewngofnodi ar gyfer Canol Trefi Cymru

#RhoB #peilot #panel gwybodaeth #canol tref #dadansoddeg #lles #iechyd #InfluxDB #VueJS #Chart.js #GoLang #AWS #synwyryddion #TTN #wifi #nifer yr ymwelwyr #patrwm.io #presenoldeb #porth #trefi smart

Town

Fe wnaethom weithio gydag asiantaeth fenter leol ac awdurdod lleol Cymreig i ddarparu platfform dadansoddeg ar nifer yr ymwelwyr â chanol tref ledled y sir a phorth mewngofnodi WiFi a oedd yn cefnogi data synhwyrydd RhoB.

Yr her

Roedd prosiect cynharach gyda’r ddau gleient allweddol a chwmni partner wedi cyflwyno 9 rhwydwaith WiFi yng nghanol y dref ar draws Sir yng Nghymru a ddarparodd ddadansoddeg allweddol yn ôl i’r cymunedau fel oedran / rhyw ymwelwyr a rheswm dros ymweld ynghyd â gwybodaeth ynghylch pryd yr oeddent wedi mewngofnodi, pa mor hir fu eu hymweliad ac os oeddent yn ymwelydd a oedd wedi ymweld o’r blaen ac yn ymweld eto, fodd bynnag, nid oedd y system ddata ar nifer yr ymwelwyr yn darparu data oni bai bod fersiwn premiwm yn cael ei phrynu gan y cyflenwr presennol a oedd ymhell y tu allan i gapasiti’r cyllidebau a oedd ar gael. Felly nid oedd gan y cymunedau na’r cleientiaid y metrig allweddol wrth law.

Cafodd Kodergarten y dasg o greu system a allai ddarparu gwybodaeth fanwl am nifer yr ymwelwyr mewn ardal WiFi canol tref yn seiliedig ar y dyfeisiau a gafodd eu ‘gweld’ gan bwyntiau mynediad y rhwydwaith. Unwaith y cyflawnwyd y gofyniad cychwynnol yn llwyddiannus, comisiynwyd darn ychwanegol o waith ar gyfer system ar wahân a oedd yn darparu porth mewngofnodi WiFi a holiadur dwyieithog. Roedd dod â’r ddau ddatrysiad hyn yn fewnol yn golygu ei bod bellach wedi bod yn bosibl ymestyn nifer y canol trefi a mannau cyhoeddus y gellir rhoi mynediad i’r gwasanaethau hyn iddynt. Mae’r prosiect hwn wedi’i arwain drwyddo draw i gydymffurfio â deddfwriaeth preifatrwydd data gyfredol yr UE a’r DU.

Mewn wyth mis a gyda thîm o ddau, fe wnaeth Kodergarten:

 • Ddylunio, adeiladu a defnyddio panel gwybodaeth a oedd yn darparu mynediad agored sy’n cydymffurfio â GDPR at ddata perthnasol i nifer yr ymwelwyr ar draws pob un o’r 9 tref.
 • Roi porth mewngofnodi a holiadur WiFi newydd ar waith.
 • Rheoli’r ymfudiad o’r cyflenwr blaenorol heb fawr o aflonyddwch a mudwyd y data’n llawn.
 • Gyflwyno data a synwyryddion monitro ansawdd aer loRaWaN RhoB (Luftdaten).
 • Dyluniwyd system ddwyieithog.
 • Sicrhawyd bod Preifatrwydd yn rhan sylfaenol o ddyluniad y system o ran anhysbysrwydd a chadw data perthnasol i nifer yr ymwelwyr.
 • Sefydlu AWS (amgylcheddau Cyn-gynhyrchu a Chynhyrchu)

Danfon system ddadansoddeg cludient disgyblion ysgol sy’n cydymffurfio â GDPR gan ddefnyddio dyfeisiau symudol generig

#Cludiant Disgyblion #Bws Ysgol #Cymru #GDPR #covid #Dadansoddeg Defnydd Gwasanaeth# #VueJS #GoLang #AWS #Android #Diogelu #Awdurdod Lleol #tracio ac olrhain

plant ar byses

Yr her

Roedd angen system ar uned cludo disgyblion y cleient y gellid ei gweithredu’n gyflym ac yn gost-effeithiol i gwmpasu bron i 300 o wasanaethau a mwy na 5750 o ddisgyblion a oedd â’r hawl i gael cludiant ysgol am ddim. Roedd angen integreiddio’r datrysiad sy’n cydymffurfio â GDPR â systemau data disgyblion presennol yr ALl a oedd yn cael eu rhedeg gan eu hadran Addysg. Roedd y datrysiadau presennol a oedd yn cwrdd â rhai o’u gofynion yn ddrud i’w prynu a’u gweithredu, ac nid oeddent yn addas i’w defnyddio mewn nifer o gerbydau a oedd yn cael eu gweithredu. Yn ogystal, roedd y dyddiadau cau ar gyfer dosbarthu yn hynod o dynn gan fod angen i’r cleient allu gynnal profion beta ar nifer gyfyngedig o wasanaethau bythefnos cyn diwedd tymor yr haf. Lai na 10 wythnos o ddechrau’r prosiect.

Roedd ein cynnig yn cynnwys defnyddio Dyfeisiau Samsung a reolir gan Headwind i sganio pasiau disgyblion a argraffwyd gan ddefnyddio adnoddau presennol yr ALl. Ni allai’r dyfeisiau storio unrhyw ddata personol a gweithredu lle nad oedd cysylltiad data ar gyfer mewngofnodi criw na sganio cardiau disgyblion. Roedd yn rhaid i’r ap fod yn ddwyieithog hefyd.

Mae’r cymhwysiad gwe sydd wrth wraidd y system yn cefnogi rheolaeth disgyblion, sefydliadau (ysgolion), gweithredwyr trafnidiaeth a gwasanaethau trafnidiaeth. Gall y system reoli’r broses o gynhyrchu cardiau newydd a rhai a ddisodlir ynghyd â chyfrifo am gardiau sydd wedi’u stopio neu eu colli. Mae’r drefn adrodd yn cynnwys adroddiad amlygiad, adroddiadau ar ddefnydd o’r gwasanaeth a metrigau allweddol eraill ar dudalen gartref y cymhwysiad. Yn ogystal, gellir gwella’r system yn y dyfodol i gefnogi mewngofnodiadau gweithredwyr fel y bydd gweithredwyr gwasanaeth yn gallu rheoli data criw eu hunain. 2 Gellir cymhwyso’r drefn o ddilysu ffactor hefyd i rolau penodol yn y system.

Mewn bedwar mis a gyda thîm o bedwar, fe wnaeth Kodergarten:

 • Dylunio, adeiladu a defnyddio system beilot weithredol a gynhelir gan AWS ac yna’r system fyw.
 • Gweithredu system rheoli dyfeisiau Headwind Mobile a oedd wedi’i hintegreiddio â Samsung Knox.
 • Llwyfannu dyfeisiau a dosbarthu 300 o unedau Samsung yn barod i’w defnyddio yn y maes.
 • Cynllunio system i gydymffurfio â GDPR, pasio AADD (Asesiadau Effaith Diogelu Data) yr ALl
 • Darparu hyfforddiant ar y safle i weithredwyr.
 • Cyflawni Cymhwysiad Android dwyieithog i’w ddosbarthu’n breifat ar gyfer dyfeisiau criw
 • Sicrhau bod dyfeisiau’n rhedeg yn y modd ciosg (wedi’i gloi i lawr) sy’n golygu na ellir defnyddio’r ddyfais at unrhyw bwrpas o gwbl heblaw’r App.