<Panel gwybodaeth tai cymdeithasol RhoB/>

>Defnyddio synwyryddion a phlatfform dadansoddeg i fesur gweithgaredd mewn tai cymdeithasol i helpu i amlygu anghenion preswylwyr

>Y penbleth

Roedd darparwr tai cymdeithasol mwyaf Gogledd Cymru eisiau dod â RhoB i mewn i'w eiddo i weld sut y gallai wella ei wasanaethau. Roedd eisiau data yn mesur patrymau sut mae pob un o'i eiddo yn cael ei ddefnyddio er mwyn ei redeg yn effeithiol, canfod anghysondebau a nodi anghenion ei drigolion.

Ac eto ni allai gyflwyno achos dichonadwy dros gost-effeithiolrwydd datrysiadau sydd ar gael yn fasnachol ar hyn o bryd ar draws ei ystâd. Felly, ein cenhadaeth oedd datblygu platfform pwrpasol, cost-effeithiol fel peilot gweithredol, mewn partneriaeth ag adnodd TG mewnol y cleient.

Ein hymagwedd

Roedd angen i’r system amlyncu data o nifer o wahanol synwyryddion Elsys IoT, wedi’u lleoli o amgylch yr eiddo, bwydo data i banel gwybodaeth ar-lein, a darparu gwybodaeth weledol a dadansoddeg i grwpiau tra gwahanol o ddefnyddwyr, gan gynnwys

 1. Y tîm lles tai
 2. Staff TG
 3. Perthnasau/ffrindiau preswylydd penodol

Yn ogystal, roedd angen system rheoli asedau syml, integredig, yn monitro lleoliad a chynnal a chadw'r synwyryddion eu hunain, i danategu'r system.

>The Solution

Mewn saith mis a gyda thîm o ddau, fe wnaeth Kodergarten:

 • Gynllunio, adeiladu a defnyddio panel gwybodaeth
 • Ddarparu mynediad panel diogel sy'n cydymffurfio â GDPR i ystod amrywiol o ddefnyddwyr, trwy gyfrwng eu porwyr
 • Ddarparu system rheoli asedau integredig a oedd yn gallu gweithio gyda The Things Network API, gan gynorthwyo'r tîm TG gyda gosod synhwyrydd a chefnogaeth trwy ddarparu rheolaeth asedau gadarn
 • Greu system amlyncu data arloesol gan ddefnyddio tagiau influxDB i sicrhau y gellid symud neu ddisodli synwyryddion tra'n parhau i ddarparu data cyson ac olrhain ar gyfer y modiwl rheoli asedau
 • Yn gysylltiedig â system Influx Kapacitor i alluogi dadansoddiad cychwynnol o nodweddion a galluoedd canfod anghysondebau a synwyryddion penodol
 • Cynhyrchu system rhybuddio SMS sylfaenol ar gyfer synwyryddion drws, yn seiliedig ar werthoedd trothwy a osodwyd yn fyd-eang a chymhwysiad gwneud penderfyniadau
 • Cyflwyno system a oedd yn gwbl ddwyieithog Cymraeg/Saesneg, gan gynnwys hyd yn oed yr echelinau ar y graffiau
 • Dosbarthwyd ar AWS (amgylcheddau cyn-gynhyrchu a chynhyrchu)

>Effaith

Fe wnaethom greu system beilot lwyddiannus y gellir ei chyflwyno'n ehangach yn awr i hybu tai cymdeithasol. Cyflawnodd y prosiect y nod o gael mewnwelediadau ymarferol ynghylch sut y gellid defnyddio RhoB i helpu i wella gwasanaethau tai cymdeithasol ar draws y sefydliad a chael ei greu gan ddefnyddio cydrannau ffynhonnell agored, mae’n llawer mwy cost-effeithiol na’r cynhyrchion parod presennol.

Yn ogystal â data cynnal a chadw tai cyffredinol, gall defnyddwyr ganfod pethau fel, 'a yw'r drws ffrynt wedi cael ei adael ar agor?, 'a yw'r popty neu'r goleuadau wedi cael eu gadael ymlaen?', 'a yw'r symudiad o amgylch y tŷ yn gyson ag arferion arferol y preswylydd?'.

Trwy fonitro gweithgaredd preswylwyr, gall y dadansoddeg amlygu pan fo anghysondeb yn digwydd, gan sicrhau bod cymorth a chefnogaeth yn cael eu darparu, cyn gynted â phosibl. Gall y dadansoddeg hefyd ddarparu system rybuddio cynnar bod iechyd y preswylydd yn dirywio, oherwydd pan fydd dirywiad mewn iechyd a chyflwr meddwl, gall arferion dyddiol a phatrymau yn y cartref ddechrau cael eu yn aml gael eu tarfu. Er enghraifft, gallai canfod anghysondebau yn y data awgrymu dyfodiad cynnar Clefyd Alzheimer a byddai gweithredu ar hyn yn gynnar yn sicrhau bod unigolion yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt cyn gynted â phosibl.

I grynhoi, mae'r system yn cynnig gofal tai cymdeithasol sy’n torri tir datblygiadol newydd ac sydd eisoes yn digwydd rŵan!