Cyhoeddedig 27/01/2021

Pam siop.io - Trwy Lygaid Mam

Pam siop.io - Trwy Lygaid Mam

Ym mis Mawrth 2020, fe wnaeth y cyfnod clo ein taro; Rydw i’n fam sy’n gweithio’n llawn amser ac roedd yn her go iawn, i nifer ohonom, i jyglo gofal plant ychwanegol a chymorth addysg gartref ar gyfer tri phlentyn ifanc ochr yn ochr â’n gwaith llawn amser arferol a rhedeg y cartref. ‘Dydi fy ngŵr a finnau ddim cwyno am ddim byd achos ryda’ ni’n meddwl ein bod yn lwcus bod gynno ni y gallu i weithio adref a chadw’r cartref yn saff, ond does dim gwadu ei fod yn teimlo fel jygl o ddifri.

Roeddwn i’n dechrau cwmni newydd ochr yn ochr â fy nghydweithwyr ac roedd fy mhlant yn aml yn mynychu’r cyfarfodydd ar-lein yn y cefndir yn tynnu wynebau ac, wrth i mi drio fy ngorau i leihau’r sŵn yn y cefndir, roedd bawb yn gweiddi ‘ti ar mute’ pan ‘oeddwn i’n dechrau siarad. . . felly pam gwneud hyn pan allwn i fod wedi penderfynu peidio â gweithio o gwbl!? Wel am lond llaw o resymau ein bod ni fel cwmni yn teimlo’n angerddol am a wirioneddol yn credu yn:

Yr economi leol

Er efallai ein bod ni a llawer o bobl eraill yn teimlo bod cefnogi busnesau lleol yn bwysig, y ffaith amdani ydi, efallai nad oes gan y mwyafrif o gwmnïau bwyd bach a chanolig atebion e-fasnach oherwydd y gost a’r gwerth cyfyngedig i’r hyn y maen nhw’n ei ystyried yn sylfaen cwsmeriaid lleol; fe welso’ ni fwlch yn y farchnad a allai ddefnyddio ein blynyddoedd o gydweithio mewn e-fasnach i fynd i’r afael hefo’r broblem hon.

Y Cyfnod Clo

Wrth i siopau weld nifer yr ymwelwyr yn mynd yn llai ag yn llai neu’n gorfod cau hefo’r cyfnodau clo, roedd siop.io yn dal i ganiatáu i archebion gael eu gosod, eu prosesu a’u danfon - a helpu i gadw’r busnesau manwerthwyr bwyd annibynnol lleol i fynd.

Cysgodi yn y cyfnod clo

Mae Siop.io yn golygu bod cwsmeriaid yn gallu archebu a thalu ar-lein, ac wedyn maen nhw’n helpu drwy drefnu i’r nwyddau gael eu danfon neu eu casglu yn ddiogel (gyrru heibio a’r nwyddau yn cael eu rhoi syth yng nghist eich car!)

Dwyieithrwydd

Mae Kodergarten wedi’i leoli yng Ngogledd Orllewin Cymru, rydyn ni’n gwmni dwyieithog, felly wrth gwrs fe allwch chi ddefnyddio siop.io yn Gymraeg neu yn Saesneg - fel cwsmer yn pori’r wefan, ac fel manwerthwr sy’n rheoli ei siop.

Siopa’n Lleol - ond heb i mi fy hun orfod rhedeg o le i le!

O safbwynt personol, gallwn weld fy hun yn gwsmer parhaus ar y platfform hwn. Mae’n rhaid i mi fod yn drefnus a gwneud cynllun prydau wythnosol a’r rhestr siopa berthnasol i hynny; ond rydw i’n euog o siopa mewn archfarchnadoedd ar-lein dim ond oherwydd fy mod i’n gallu cael popeth sydd ei angen arnaf ar-lein, a’i gael wedi’i ddanfon. Er hynny, mae yna ryw lais bach yn fy mhen erioed sy’n dweud - faswn i’n licio siopa’n fwy lleol, prynu cynnyrch wedi’i dyfu / ei fagu’n lleol o ansawdd da, creu llai o filltiroedd bwyd a gwario fy mhres yn yr economi leol. Er hynny, fel llawer o rai eraill, rydw i mor brysur rhwng gweithio / gweithgareddau ar ôl ysgol (pan maen nhw’n yn cael eu cynnal!) / gofal plant a gofalu am ein cartref, does gen i ddim amser i yrru o gwmpas gwahanol leoedd / dwi ddim eisiau defnyddio nifer o wahanol wefannau / ffonio nifer o fusnesau i er mwyn cael yr hyn sydd ar fy rhestr siopa wythnosol.

Rydw i angen i siopa’n lleol ffitio i mewn i fy nhrefn o gynllunio ac archebu bwyd mor hawdd â fy archfarchnad ar-lein; cael un tab arall ar agor ochr yn ochr â fy siop archfarchnad, lle gallaf bori trwy’r hyn sydd ar gael yn lleol, cymharu cynhyrchion a phrisiau, adeiladu basged ac yn olaf talu a chael y nwyddau wedi eu danfon unwaith y bydda’i wedi gwneud fy mhenderfyniad terfynol. Dyma’r union beth mae siop.io yn ei gynnig i mi hyd yn oed yn ystod cyfnod treial y gwasanaeth.

Erbyn hyn rydym rydyn ni mewn cyfnod treialu mewn partneriaeth â Menter Môn, ac yn gweithio hefo llond llaw o gyflenwyr lleol ledled Ynys Môn a Gwynedd, - bwriad y cyfnod treial ydi casglu adborth gan y busnesau a’r cwsmeriaid er mwyn ffurfio darlun cliriach o’r hyn maen nhw ei angen, ond hyd yn oed rŵan, wrth i fwy o fusnesau werthu ar siop.io, rydw i’n gweld maint fy archeb archfarchnad ar-lein yn mynd yn llai ag yn llai yn raddol - dechreuodd hyn i mi pan newidiais o brynu’r cig o’r archfarchnad i brynu cig gan Cigoedd y Llain, cwrw gan y bragwyr lleol Bragdy Lleu, a phryd bynnag fyddwn ni ar ein gwyliau yn Aberdaron, nwyddau blasus o ‘Becws Islyn’ (bechod mawr nad ydyn' nhw’n eu danfon i fy ardal i, fel arall mi fasw’n i’n sicr yn eu defnyddio nhw bob wythnos hefyd - er mae’n debyg ei fod yn well o ran maint fy ngwasg nad ydyn nhw!). Tybed fydd siopa hefo busnesau annibynnol yn disodli fy archeb hefo’r archfarchnad yn gyfan gwbl? ‘Dydw i ddim yn gwybod, ond mi fydd yn ddiddorol gweld achos dwi’n anelu at ddisodli cymaint ag y gallaf gyda chyflenwyr lleol wrth i fwy a mwy o gynigion ymddangos ar y platfform. Mae rhoi maeth i fy nheulu a fi fy hun hefo bwyd a diod o ansawdd uchel sydd wedi cael eu tyfu a’u cynhyrchu’n lleol yn deimlad gwych, ac ar yr un pryd yn cefnogi busnesau lleol; perffaith!

Os ydych chi’n gwsmer, gallwch gael mwy o wybodaeth yn fan hyn https://siop.io/about; i ddechrau siopa, rhowch eich cod post i mewn fel ein bod ni’n gwybod pa fusnesau lleol sy’n gallu cynnig gwasanaeth i chi.

Os ydych chi’n fusnes bwyd sydd â diddordeb mewn ymuno, mae mwy o fanylion yn fan hyn:https://siop.io/supplier. Ar hyn o bryd mae’r platfform yn rhad ac am ddim i gyflenwyr, ond y gobaith yw erbyn Gwanwyn 2021, y bydd system brisio fisol haenog syml yn cael ei chyflwyno (talu’n fisol yn seiliedig ar nifer yr archebion). Os mai’r wasg / cyfryngau ydych chi, cysylltwch â paul@kodergarten.com Os ydych chi’n sefydliad fuasai’n hoffi dysgu mwy am sut y gallwch chi sefydlu siop.io yn eich ardal chi unwaith y bydd y treialon drosodd a’r fersiwn lawn o siop.io wedi’i datblygu, cysylltwch â paul@kodergarten.com

https://siop.io/about